Staff Photos

  Kindergarten      1st grade
                     Kindergarten                                                             First Grade

        2nd grade       3rd grade 
                     Second Grade                                                             Third Grade

        4th grade     5th grade  
                       Fourth Grade                                                              Fifth Grade

       Data coach and intervention         Art

                  Data Coach &  Intervention                                                        Art

      Music       PE

                             Music                                                                          Phys. Ed.

      Speech      Nurse, Counselor, Student Asst. Coordinator & Secretary

                   Resource & Speech                                               Nurse, Counselor,           

                                                                                         Student Asst. Coordinator & Secretary

      Custodian     

                         Custodian